8 Μαρ 2014

Στελέχωση εκλογικών κέντρων και µε άνεργους πτυχιούχους

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι για την µερική κάλυψη των αναγκών στελέχωσης των εκλογικών κέντρων, στις εκλογές της 17ης Φεβρουαρίου 2013 και σε
ενδεχόµενη επαναληπτική εκλογή στις 24 Φεβρουαρίου 2013, προτίθεται να αξιοποιήσει και άνεργους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης.  Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης όπως, µέχρι 14
∆εκεµβρίου 2012, υποβάλουν το σχετικό έντυπο αίτησης σε οποιαδήποτε Επαρχιακή ∆ιοίκηση. Το έντυπο είναι διαθέσιµο στις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις, την Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy).  Σηµειώνεται ότι, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι είναι περισσότεροι από τις
ανάγκες κατά εκλογική περιφέρεια, θα διενεργηθεί δηµόσια κλήρωση από τον οικείο Έφορο Εκλογής. Η αµοιβή για την απασχόληση στα εκλογικά κέντρα, ως βοηθοί υπάλληλοι, και για το ωράριο 06:00 µέχρι τις 20:00 τουλάχιστον, για καθεµιά από τις ηµέρες διεξαγωγής των εκλογών, θα ανέρχεται στα €155. Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν, θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά σχετική εκπαίδευση η οποία θα διαρκέσει µια εργάσιµη ηµέρα. Τα εν λόγω πρόσωπα θα υποχρεούνται να εργασθούν και σε ενδεχόµενη επαναληπτική εκλογή, σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο ορισθούν από τον οικείο Έφορο Εκλογής, εντός της Επαρχίας που θα επιλέξουν. Κατά συνέπεια θα υποχρεούνται να µεταβούν στο εκλογικό κέντρο και να αναχωρήσουν από αυτό µε δική τους ευθύνη. Όσοι τελικά επιλεγούν θα κληθούν να προσκοµίσουν βεβαίωση από το Γραφείο Εργασίας ότι είναι άνεργοι και πιστοποιητικό από τραπεζικό οργανισµό µε τον οποίο συνεργάζονται (ΙΒΑΝ), όπου θα εµβασθεί η αµοιβή τους. 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου